Matematikcentrum

Lund University

Matematisk statistik (Bygg Hbg)

Kursplan

Beskrivning

Ersätter FMAF30.

Kursen innehåller grundläggande begrepp inom sannolikhetsteori, statistikteori och sambandsanalys.

I momentet sannolikhetsteori introduceras begreppen slumpvariabler och fördelningar för att beskriva variation och slumpmässiga fenomen vilka ofta är relaterade till ingenjörstillämpningar. Olika fördelningar, såsom binomial-, poisson-, normal-, exponential- och lognormalfördelningen, studeras och begreppen väntevärde och varians för en fördelning introduceras. Speciell vikt läggs vid normalfördelningen och dess egenskap som gränsfördelning.

I statistikteorin utgår vi från observerade data och skattar parametrar i enkla sannolikhetsmodeller samt beskriver skattningarnas osäkerhet. Stor vikt läggs vid kopplingen mellan modell och verklighetsrelaterad frågeställning samt vilka slutsatser som kan dras från observerade data. I denna analys används grundläggande tekniker som konfidensintervall och hypotesprövning. Exempel på tillämpningar inom t ex trafikteknik.

I sambandsanalys (regression) studerar vi hur samband mellan två eller flera variabler kan beskrivas, oftast är sambandet linjärt.

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMSF30
Poäng:5,0
Nivå:Grundnivå fördjupad
Språk:Svenska

CEQ

CEQ - Matematisk statistik (Bygg Hbg)