Matematikcentrum

Lund University

Matristeori

Kursplan

Beskrivning

Den här kursen ges av Matematik LTH (med LTH kurskod FMAN70). Studenter registrerade på naturvetenskapligt kandidat- eller masterprogram i matematik vid Matematik NF kan läsa kursen som valfri kurs inom respektive program.

Matriser och determinanter. Linjära rum. Spektralteori. Jordans normalform. Matrisfaktoriseringar. Matrispolynom och matrisfunktioner. Normer. Skalärprodukter. Singulära värden. Egenvärden och variationsprinciper. Normala matriser. Kvadratiska och hermiteska former. Minsta kvadrat-metoden och pseudoinverser. Icke-negativa matriser.

För tillträde till kursen krävs minst 67,5 högskolepoäng i matematik och numerisk analys, vari ska ingå kurserna MATB22 Lineär algebra 2, 7,5 hp, NUMA01 Beräkningsprogrammering med Python, 7,5 hp samt en av kurserna MATB13 Diskret matematik 7,5 hp och MATB24 Lineär analys 7,5 hp, eller motsvarande.

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod NF: MATC70
Poäng:7,5
Nivå:Grundnivå fördjupad
Språk:Engelska