Matematikcentrum

Lund University

Examensarbete för kandidatexamen, matematik

Kursplan

Beskrivning

Den studerande väljer i samråd med handledare en självständig examensuppgift som omfattar 15 hp. Uppgiften kan antingen anknyta till aktuella vetenskapliga projekt vid institutionen eller till problemställningar inom ämnesområdet vid företag eller andra institutioner inom eller utom universitetet.

Nuvarande kursomgångar

Kursinformation

Kurskod NF: MATK11
Poäng:15,0
Nivå:Grundnivå fördjupad
Språk:Engelska