Matematikcentrum

Lund University

Examensarbete för kandidatexamen, numerisk analys

Kursplan

Beskrivning

Den studerande väljer i samråd med handledare en självständig examensuppgift som omfattar 15 hp. Uppgiften kan antingen anknyta till aktuella vetenskapliga projekt i numerisk analys vid institutionen eller till problemställningar inom ämnesområdet vid företag eller andra institutioner inom eller utom universitetet. Om arbetet utförs utanför institutionen ska det även finnas en handledare på institutionen.

Examensarbetet kräver en litteraturgenomgång och specialstudier. Arbetet kan innehålla implementering av numeriska metoder i ett datorprogram samt numeriska experiment. Dessutom kan det ingå ett antal obligatoriska moment, i form av lektioner och seminarier, som behandlar bland annat vetenskapligt skrivande på engelska och svenska, populärvetenskapligt skrivande, akademisk hederlighet och användande av biblioteksresurser. Arbetet ska motsvara tio veckors studier.

Under arbetets gång ges handledning av en av institutionen utsedd handledare. Om arbetet utförs under handledning utanför institutionen, utses ytterligare en handledare vid institutionen.

Vid kursstart ska studenten och handledaren upprätta en plan för arbetet, innehållande en beskrivning av uppgiften och en tidsplan. Planen lämnas in till kursansvarig som underlag för registrering.

Under examensarbetets genomförande kan studenten avlägga en lägesrapport efter halva den planerade arbetstiden.

Arbetet redovisas i form av en projektrapport på engelska eller svenska, med en populärvetenskaplig beskrivning på svenska eller engelska. Arbetet presenteras även muntligt på engelska eller svenska, vid ett offentligt seminarium för diskussion, kritik och analys. Innan presentationen ska studenten tillsammans med sin handledare granska sitt arbete med utgångspunkt från lärandemålen i denna kursplan och/eller i högskolelagens mål för kandidatexamen.

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i huvudområdet matematik. Däri skall ingå 22,5 högskolepoäng i numerisk analys motsvarande kurserna NUMA01 Beräkningsprogrammering med Python, 7,5 hp, NUMA41 Numerisk analys: grundkurs, 7,5 hp, NUMA11 Numerisk linjär algebra, 7,5 hp.

Nuvarande kursomgångar

Kursinformation

Kurskod NF: NUMK11
Poäng:15,0
Nivå:Grundnivå fördjupad
Språk:Engelska

Förkunskapskrav