Matematikcentrum

Lund University

Populationsdynamik

Kursplan

Beskrivning

Kursen kommer att visa upp matematiska metoder och tekniker inom populationsdynamik, med fokus på epidemiologi. Ett av målen i kursen är att åskådliggöra både de matematiska metoderna som används inom populationsdynamik och det epistemologiska angreppssättet som behövs för att uppnå realistiska och användbara model. Deterministiska (tidsdiskreta och tidskontinuerliga) och stokastiska ansatser kommer att behandlas. Kursen vilar på elementära kunskaper inom Linjär Algebra, Dynamiska System och sannolikhets- och statistikslära. Dock, kommer de flesta nödvändiga ideerna att friskas upp under kursens gång.

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMA040F
Kurskod Doktorandkurs: FMA040F
Poäng:5,0
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska på begäran

CEQ

CEQ - Populationsdynamik