Matematikcentrum

Lund University

Kontinuerliga system

Kursplan

Beskrivning

Denna kurs byter 2017/18 till kurskoden FMAN55, se http://www.maths.lth.se/course/kontsysnykod/

Med ett kontinuerligt system menas inom ingenjörsvetenskaperna ett system vars tillståndsrum beskrivs av en kontinuerlig familj av parametrar. Kontinuerliga system uppträder ymnigt i fysik och andra naturvetenskaper, inom mekanik-, elektro- och andra teknikvetenskaper, inom ekonomiska vetenskaper etc. Kontinuerliga system leder för sin beskrivning i allmänhet till partiella differentialekvationer.

Ett syfte med kursen är att förmedla matematiska verktyg, samt förmåga att använda dessa, för hela kedjan modellbygge - analys - tolkning av lösningar för partiella differentialekvationer som uppkommer för sådana system. Ett annat syfte är det omvända: att genom att visa hur en matematisk begreppsapparat som t ex Hilbertrum används i konkreta tillämpningar lägga grunden för en matematisk generalistkompetens användbar såväl i fortsatta studier som i yrkesverksamhet. Ett syfte är också att studenten ska stifta bekantskap med användning och användbarhet av datorhjälpmedel för beräkning och simulering.

Förkunskapskrav: FMA420 Linjär algebra och dessutom 6 hp av FMA430/FMA435 Flerdimensionell analys.

Förutsatta förkunskaper: FMAF05 System och transformer.

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2017-08-17 Tentamen Lösningar
2017-05-29 Tentamen Lösningar
2017-01-03 Tentamen Lösningar
2016-08-18 Tentamen Lösningar
2016-05-30 Tentamen Lösningar
2016-01-09 Tentamen Lösningar
2015-08-26 Tentamen Lösningar
2015-06-01 Tentamen Lösningar