Matematikcentrum

Lund University

Kontinuerliga system

Kursplan

Beskrivning

Denna kurs hade tidigare kurskoden FMA021

Med ett kontinuerligt system menas inom ingenjörsvetenskaperna ett system vars tillståndsrum beskrivs av en kontinuerlig familj av parametrar. Kontinuerliga system uppträder ymnigt i fysik och andra naturvetenskaper, inom mekanik-, elektro- och andra teknikvetenskaper, inom ekonomiska vetenskaper etc. Kontinuerliga system leder för sin beskrivning i allmänhet till partiella differentialekvationer.

Ett syfte med kursen är att förmedla matematiska verktyg, samt förmåga att använda dessa, för hela kedjan modellbygge - analys - tolkning av lösningar för partiella differentialekvationer som uppkommer för sådana system. Ett annat syfte är det omvända: att genom att visa hur en matematisk begreppsapparat som t ex Hilbertrum används i konkreta tillämpningar lägga grunden för en matematisk generalistkompetens användbar såväl i fortsatta studier som i yrkesverksamhet. Ett syfte är också att studenten ska stifta bekantskap med användning och användbarhet av datorhjälpmedel för beräkning och simulering.

Förkunskapskrav: FMA420 Linjär algebra och dessutom 6 hp av FMA430/FMA435 Flerdimensionell analys.

Förutsatta förkunskaper: FMAF05 System och transformer.

Nuvarande kursomgångar

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2018-08-24 Tentamen Lösningar
2018-05-28 Tentamen Lösningar
2018-04-13 Tentamen Lösningar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMAN55
Kurskod Doktorandkurs: FMA022F
Poäng:7,5
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Svenska

CEQ

CEQ - Kontinuerliga system