Mathematical Sciences

Lund University

Numerical analysis: Seminar

Official Course Description

Description

Studenten skall få fördjupad kunskap inom ett begränsat specialområde i numerisk analys. Speciellt en djup förståelse av tillämpning och utveckling av moderna numeriska metoder inom området.

Kursen är organiserad så att studenterna med lärarens stöd självständigt skall hitta relevant forskningslitteratur. Varje student anvarar för att vid ett seminarium presentera en del av kursinnehållet för de övriga.

Finished Sessions

Course Information

NF Code: NUMN17
Credits:7.5
Level:Advanced Level
Language:English