Matematikcentrum

Lund University

Plussningsregler vid Matematisk statistik, LTH

Ett ökande antal kurser examineras med projekt, ofta i kombination med en hemtentamen. Detta kräver mer lärartid per student. LTH har följande policy i Kapitel 2.1 Betygsättning i Studiehandboken:

''Vid LTH tillåts normalt omprov i betygshöjande syfte på alla kurser med graderade betyg i den mån annat inte framgår av kursplanen eller examinator beslutar annorlunda i det enskilda fallet. Beslut att vägra omprov kan prövas av LTH:s styrelse.''

Eftersom avdelningen inte får betalt för att rätta omprov av redan godkända kurser har vi antagit följande policy för att undvika att behöva minska den vanliga undervisningsmängden:

Skriftliga salsskrivningar
Kan plussas.
Muntliga tentamina
Avgörs av den enskilde läraren.
Projekt
Kan plussas under följande förutsättningar:
  • Det skall göras nästa gång kursen ges (inte senare eller mellan kursomgångar).
  • Alla obligatoriska moment ska göras om i sin helhet (undantaget datorövningar med enbart obligatorisk närvaro).
  • Både projekt(en) och hemtentamen måste vara nya, jämfört med förra gången kursen gavs.
  • Enbart mycket minimal handledning erbjuds.

/studierektor